Select Page

Is eard atá i gceist leis an bhFoclóir Aiteach ná bunachar téarmaíochta do phobal LADT+ gur féidir leo iad féin agus a aitheantas a chur in iúl i nGaeilge. Creideann AMLÉ go bhfuil sé de cheart ag daoine a bheith in ann labhairt faoina bhféiniúlacht i bpríomhteanga na tíre seo. Rinneadh an obair seo in éidí le TENI agus BeLonGTo.

 

An Foclóir Aiteach is a database of terminology for LGBTQ+ students so that they can identify themselves in Irish. USI believes that people have the right to be able to talk about their identity in the first language of the country. This work was done in conjunction with TENI and BeLonGTo. 

An Foclóir Aiteach

Tosaíodh feachtas #GaelFees sa bhliain 2018 le stocaireacht a dhéanamh ar an Rialtas an Deontas Gaeltachta a thabhairt ar ais d’ábhair oide. Baineadh an deontas sa bhliain 2012 agus ó shin bhí ar ábhair oide €1500 sa bhreis a íoc as freastal ar chúrsa riachtanach sa Ghaeltacht mar chuid den chéim sa bhunmúinteoireacht. Mar gheall ar fheachtas AMLÉ d’fhógair an Roinn Oideachais agus Scileanna go dtabharfaí an Deontas Gaeltachta ar ais d’ábhair oide i gcánaisnéis 2020.

 

The #GaelFees campaign was started in 2018 to lobby the government to reintroduce the Gaeltacht Grant for student teachers. The grant was removed in 2012 and since then student teachers have had to pay an extra €1500 to attend a mandatory course in the Gaeltacht as part of their primary teaching degree. Because of USI’s lobbying efforts the Department of Education and Skills announced that the Gaeltacht Grant would be reintroduced for student teachers in 2020/2021 as part of Budget 2020.

Tá feachtas ‘Use Your Cúpla Focal’ á reáchtáil ag AMLÉ ina dhéantasr iarracht an Ghaeilge a dhéanamh níos feiceálaí ar na meáin shóisialta agus in obair laethúil na heagraíochta. Cuirtear stór focal ar fáil le haghaidh feachtas éagsúil a bhaineann le hobair eile AMLÉ mar shampla, meabharshláinte, cúrsaí LADTA+ . Déantar ‘Focal an Lae’ ar na meáin shóisialta maidir le cúrsaí reatha ionas go mbeidh daoine nach bhfuil Gaeilge acu cur lena gcuid stór focal. Tugtar acmhainní d’oifigigh lánaimseartha gur féidir leo an feachtas a reáchtáil ar champas iad féin.

 

USI run a ‘Use Your Cúpla Focal’ campaign whereby we try to make Irish more visible on social media and in the daily work of the organisation. Vocab graphics for various campaigns in USI’s other remits are shared online for example, Mental Health, LGBTQ+. A Focal an Lae associated with current affairs is posted online so that people without much Irish can improve their vocab. Full time officers are provided with resources so that they can roll out the campaign on their own campuses and tailor it to their own students’ needs.

Tugann AMLÉ tacaíocht do mhic léinn ó thuadh agus iad ag iarraidh ar údaráis na hollscoile comharthaíocht dhátheangach a chrochadh ar champas. Creideann AMLÉ go bhfuil sé de cheart ag mic léinn ó thuadh na cearta céanna a bheith acu le mic léinn ó dheas agus an Ghaeilge a bheith mar chuid de thimpeallacht na hollscoile.

 

USI supports students in the North as they campaign for college authorities to erect bilingual signage on campus. USI believes that students in the North should have the same rights as those in the South and that they should see Irish as an ordinary part of their college environment.