Select Page

Aidhm an fheachtais

An Ghaeilge a chosaint agus a láidriú sa chóras oideachais chun go mbeidh eispéireas sásúil foghlama Gaeilge ag gach dalta sa chóras oideachais ón réamhscoil go dtí an tríú leibhéal

Spriocanna an fheachtais

 1. Polasaí don Ghaeilge sa chóras oideachais ón réamhscoil go dtí an tríú leibhéal a bhaint amach leis an trí chroí-pholasaí seo a leanas san áireamh sa pholasaí:
  • an polasaí Oideachais Gaeltachta reatha
  • polasaí don Ghaelscolaíocht
  • polasaí don oideachas a fheidhmíonn trí mheán an Bhéarla.
  • Bheadh córas oideachais mar seo i bhfad níos uileghabhálaí agus ag freastail ar gach dalta go sásúil agus ar a leibhéal cumais
 2. An Ghaeilge mar chroí-ábhar ardteiste a chosaint
 3. Tacaíocht an phobail a fháil don fheachtas
 4. Rannpháirtíocht a ghlacadh in aon phlé ar an nGaeilge sa chóras oideachais ar na meáin shóisialta nó ar na meáin thraidisiúnta

Aim of the campaign

To strengthen and defend the Irish language in our education system and to ensure that every student can have a positive, meaningful and fulfilling Irish language learning experience from preschool to third level

 

Objectives of the campaign

 1. To achieve a comprehensive policy for the Irish language in our education system from pre-school to third level, with the following three core-policies included in the policy:
  • the current Gaeltacht Education Policy
  • a policy for Irish-medium education
  • a policy for education that functions through the medium  of English
  • Such an education system would be much more inclusive and cater for all students satisfactorily and at their level of ability
 2. To protect Irish as a core leaving certificate subject
 3. Secure the support of the public for the campaign
 4. Participate in any discussion of the Irish language in the education system on social media or in the traditional media

Tuilleadh Eolais/More information

Feachtas a thosaigh in Ollscoil Mhá Nuad atá ag iarraidh aitheantas ceart a bhaint amach do daoine leis an síneadh fada ar an ainm. Ní féidir faoi láthair an síneadh fada a fháil ar roinnt seirbhísí iompair phoiblí, agus cártaí aitheantais eile m.sh. LeapCard, cárta mic léinn srl. Tá sé mar aidhm ag an bhfeachtas seo eolas a thabhairt do dhaoine maidir le húsáid an tsínidh fhada i saol laethúil muintir na hÉireann agus raic a chruthú maidir leis an neamhaird a thugann an Rialtas dóibh siúd a bhfuil ainmneacha Gaeilge orthu.

 

This campaign was founded by students in Maynooth University who wished to get more recognition for people with a síneadh fada on their name. Currently it is not possible for people to get a fada on their name when using public transport and on certain types of I.D. (LeapCard, college student card). The aim of this campaign is to create awareness on how people use the síneadh fada in their everyday lives and to demonstrate the ignorance shown by the Government to those with fads in their names.

 

Tuilleadh Eolais/More information

Is píosa reachtaíochta é Acht na Gaeilge, creatlach shoiléir dhlíthiúil a chinntíonn nach mbíonn cosaint nó cur chun cinn na Gaeilge fágtha faoi chúram / faoi léamh aon aire nó polaiteora. Tá reachtaíocht mar seo ann cheana féin sa Bhreatain Bheag, i bPoblacht na hÉireann, in Albain, agus ar fud na cruinne, a thugann stádas oifigiúil do na teangacha sin. Cuirfidh Acht Gaeilge deireadh le hionsaithe leatromacha (m.s. Líofa). Baineann reachtaíocht ceist na teanga amach as an timpeallacht shuarach idir-pháirtí agus cuidíonn le normalú dearcthaí don teanga. Cruthóidh Acht Gaeilge soiléiriú i dtaobh ionchais an phobail mar a bhaineann le seirbhísí ón stát srl. Tabharfaidh sé fosta soiléiriú do na húdaráis stáit agus poiblí maidir leis na dualgais atá orthu i dtaobh na teanga. 

An Irish Language Act is a piece of legislation, a clear legal framework which will ensure that the protection and promotion of Irish is not dependent on the will or interpretation of any given Minister or Party. Similar legislation already exists in Wales, the Republic of Ireland and Scotland and in many countries around the globe and provides official status for those languages. An Irish Language Act should prevent discriminatory, politically motivated attacks (e.g. Líofa) Legislation removes issue from confrontational party-politics and will help normalise attitudes in relation to the Irish language. An Irish Language Act will provide the Irish speaking community with clarity around expectations from state relating to services etc. It will also provide state and public authorities with clarity around their obligations in relation to the language. An Irish language Act should be based firstly on the promise made in the St Andrew’s Agreement, on international best-practice and on other language acts across these islands and worldwide. 

 

Tuilleadh eolais/More Information